ZOL商城

ZOL商城用户注册及登录

 

                                             ZOL商城用户注册及登录

 

 1:登陆ZOL商城右上角免费注册

中关村商城用户注册及登录

页面跳转到

中关村商城用户注册及登录

填写正确的邮箱地址,用户名和密码可选择自己常用的,填写完毕后点击注册即可。

注册完成后,页面右上角就会出现您的用户名。这时您就可以放心购物了~

2:如忘记密码及修改密码

进入到如图所示的页面

中关村商城用户注册及登录

点击“忘记密码”页面跳转到

中关村商城用户注册及登录

注意:邮箱地址必须是您当时注册的邮箱地址,如用户名和密码全都忘记只能重新注册~